වැඩවසම් චින්තනය

Photo Credits goes to: David Gard, The Star Ledger's photo desk.

Photo Credits goes to: David Gard, The Star Ledger’s photo desk.

සුදු ලෝගුවකි, කසාවතකි
එය පොරවාගත් මිනිසුන් වෙති.
ඔවුන ට වඳින
තවත් මිනිසුන් බොහෝ වෙති.

තීන්ත බාල්දියකට දවසක්
වැටිලා නරියෙක්
ඌ වටේත් මෙලෙසටම රැුස් වුනි සෙනගක්.
එහෙත්
වැසි ඇද හැලුනු විට
සතූන් යන්නට විය
සත්‍ය රජු වෙත

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s